1. אגף החינוך בעיריית מעלות תרשיחא מזמין בזאת מעצבי סביבות למידה, אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים וזאת בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות(מכרזים), התשמ"ח-1987. 

2. יש למלא את הבקשה להיכלל במאגר היועצים ולהגישה בצירוף המסמכים הנדרשים עד ליום 12/8/21 בשעה 13:00. את הבקשה והמסמכים המצורפים יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח את הקובץ באמצעות דוא"ל : [email protected] 

3. הזמנת השירותים תיעשה ע"י העירייה על פי צרכיה, מעת לעת, על פי ניסיונם, כישוריהם ובקיאותם בתחום עיסוקם של היועצים ועל פי אמוד המידה לעבודה הספציפית. 

4. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים. 

מסמך דרישות - עיצוב תחנת אוטובוס

הזמנה להגשת בקשה להיכלל ברשימת המציעים עיריית מעלות תרשיחא

בקשת הצטרפות למאגר יועצים עיריית מעלות תרשיחא