פרטי מנכ"ל ומנהל כספים

שם

תפקיד

טלפון

מייל

עמית דהן

מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית

050-4076280

amit@maltar.co.il

רו"ח גלבוע ויספיש

ניהול כספים

02-5005500

gilboa@bdsk.co.il