האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי מס' 03/2021 - הפעלת מעון יום לגיל הרך בשכונת רבין למגזר החרדי

מסירה

על המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם (להלן: "ההצעה") על גבי טפסים המיועדים לכך, במעטפה סגורה המיועדת לכך, במסירה אישית, שתוכנס לתיבת המכרזים של העירייה ברחוב בן גוריון 1,  בנוכחות נציג העירייה, לא יאוחר מיום 1/8/21  בשעה 13:00.

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל.

 

לצפיה במסמכי המכרז פומבי מס' 03/2021 - הפעלת מעון יום לגיל הרך בשכונת רבין למגזר החרדי, מונגש