האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרזים

הליך הצעת מחיר 121/2021 - הנגשה פיזית - גן ורד

אופן מסירה

מגישים את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 121/2021 הנגשת פיזית – גן ורד"
יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה, אשר בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 1, מעלות-תרשיחא, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה.
יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.

את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 20.6.21 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי גזברות העירייה מכל טעם שהוא עד שעה זו - לא תתקבלנה.

סיור קבלנים חובה

סיור קבלנים חובה באתר העבודה יתקיים ביום 13.6.21 הסיור יצא מלובי העיריה, אשר ברחוב בן גוריון 1 מעלות-תרשיחא בתאריך האמור בשעה 11:00

שאלות הבהרה

שאלות בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן לפנות בכתב בלבד מהנדס העיריה לפקס 04-9536737

תשובות אשר תימסרנה למשתתף כלשהו תועברנה במקביל גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.

לצפיה בהליך הצעות מחיר 121/2021 - הנגשה פיזית - גן ורד - מסמך מונגש (לא חתום)

לצפיה בהליך הצעות מחיר 121/2021 - הנגשה פיזית - גן ורד - מסמך חתום אך לא מונגש

לצפיה בטופס מסירת הליך הצעות מחיר 121/2021