האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי מס' 09/2021 - מתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות

לצפיה במסמכי המכרז (מונגש), נא לחצו כאן

 

את כל מסמכי ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, ולשימה בתיבת המכרזים של העירייה, לא יאוחר מיום ראשון, י"ב בסיוון  ה'תשפ"א (23.05.2021), שעה 14:00.  (ביד - אישית. אין לשלוח הצעה בדואר).

מעטפת ההצעה תכלול : מסמך זה, נספחים א' עד ה', כולם חתומים ע"י חברת הביטוח, וכל מסמך אחר הנדרש לעיל, לרבות אישורי רשויות מוסמכות.

נספחים מצורפים :

  1.  נספח א'   הצעת המחיר (עמ' 4- 15 ).
  2.  נספח ב'    שיעורי דמים ותנאי תשלום  (עמ'   16 ).
  3.  נספח ג'    ריכוז פרמיות (עמ'   17 ).
  4.  נספח ד'  -  נסיון תביעות .
  5.  נספח  ה' – נוסח  ערבות בנקאית.
לבירורים  ניתן לפנות עד יום שלישי, כ"ט באייר תשפ"א (11.5.2021) שעה 14:00 אך ורק במייל אל :

עו"ד ליאת הר טוב -  מייל :  liat@lhd.co.il.

אריה לאובר –   מייל :  arie-lauber@lhd.co.il.

השאילתות והתשובות הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה.