האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מבנה צופים - 20-2020

מכרז פומבי 20/2020

שיפוץ מבנה צופים 2020

 רשימת מסמכי המכרז

 1. הזמנה להגשת הצעות – הוראות ותנאים

 2. הצעת הקבלן

 3. מבוא ותנאים  מיוחדים לחוזה

 4. תנאי החוזה הכללים

 5. נוסח מפרט בדיקות

 6. נוסח ערבות לביצוע החוזה

 7. נוסח ערבות בדק

 8. נוסח תעודת גמר (עם סיום הפרויקט)

 9. נוסח תעודת סיום (עם השלמת מסירת תקופת הבדק)

 10. ביטוח

 11. נוסח טופס העדר תביעות

 12. מפרט טכני מיוחד

 13. כתב כמויות

 14. רשימת התכניות

 15. תכניות

כללי:

 • את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי שיפוץ מבנה צופים 20/2020" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה, אשר בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 1, מעלות-תרשיחא, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.

את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום _22.11.2020 _עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי גזברות העירייה מכל טעם שהוא עד שעה זו - לא תתקבלנה.

 • סיור קבלנים חובה באתר העבודה יתקיים ביום _16.11.2020_  הסיור יצא מלובי העירייה, אשר ברחוב בן גוריון 1 מעלות-תרשיחא בתאריך האמור בשעה 10:00

 • שאלות בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן לפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9536737

 • שאלות הבהרה יופנו כאמור בתוך 8 ימים ממועד סיור הקבלנים (כאמור בסעיף 4.1).

 • תשובות אשר תימסרנה למשתתף כלשהו תועברנה במקביל גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז