1
פרטים אישיים
2
שפות
3
השכלה
4
ניסיון תעסוקתי
5
קרובי משפחה
6
סיום

נספח א' - שאלון אישי: מועמדות למכרז

 

לתפקיד: סייעו/ת צמוד/ות למילוי מקום

1. פרטים אישיים

 

 

 

2. שפות

שליטה בשפה העברית * שדה חובה
קריאה כתיבהדיבור

ידיעת שפות- אנגלית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות- ערבית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות- רוסית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

 

 

3. השכלה

יסודית * שדה חובה
שם המוסדשם היישוב של המוסדמספר שנות לימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר / תעודה

תיכונית * שדה חובה
שם המוסדשם היישוב של המוסדמספר שנות לימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר / תעודה

גבוהה * שדה חובה
שם המוסדשם היישוב של המוסדמספר שנות לימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר / תעודה

תארים נוספים * שדה חובה
שם המוסדשם היישוב של המוסדמספר שנות לימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר / תעודה

4. קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז * שדה חובה
שם הארגוןתקופת העבודה מ-תקופת העבודה עד -מסגרת הלימודיםתעודת גמר

4. ניסיון תעסוקתי

5. ניסיון תעסוקתי רלוונטי * שדה חובה
שם מקום העבודהתקופת עבודה מ -תקופת עבודה עד -תפקידדרגה*הסיבה להפסקת העבודה

 

5. קרובי משפחה

6. קרובי משפחה שעובדים ברשות * שדה חובה
שם משפחהשם פרטימספר זהותיחס קרבהיחידהתפקיד

בן/בת זוג, הורה, בן/בת ובני זוגם, אח/אחות וילדיהם, גיס/גיסה, דוד/דודה, חותן/חותנת, חם/חמות, חתן/כלה, נכד/נכדה לרבות חורג או מאומץ

6. סיום

כגון ציונים לשבח, פרסי עידוד מיוחדים וכדומה.

הרשות מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין, כדי לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בעבודה. אם את/ה נמנים עם אחת הקבוצות הבאות סמן במקום המתאים

אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ"ל ומצהיר/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.

מודגש כי רק מי שעומד/ת בכל תנאי הסף תישקל מועמדותו/ה לתפקיד במכרז

Browser not supported