תפקידי הלשכה המשפטית

העירייה הינה גוף ציבורי יציר החוק וככזו מוגדרים תפקידיה, סמכויותיה ודרכי פעולתה בדין. העירייה מוסמכת לפעול רק במסגרת הסמכויות המוקנות לה בחוק, בהתאם לדרכי הפעולה שהתווה לה המחוקק ותוך שמירה על עקרונות של מינהל ציבורי תקין, וביניהם - שוויון, תום לב, העדר ניגוד עניינים, פעולה משיקולים עניינים בלבד, שקיפות ועוד.

תפקידה של הלשכה המשפטית להבטיח כי העירייה תפעל אך ורק במסגרת הסמכויות המוקנות לה בדין וכי פעולותיה תתבצענה בהתאם לחוקים ולתקנות החלים עליה ובהתאם לכללי המינהל התקין. כמו כן אמונה הלשכה המשפטית על אכיפת חוקים מסוימים בעלי גוון מוניציפאלי בתחומי העיר עכו.

תחומי העיסוק העיקריים של הלשכה המשפטית הם

הטמעת הוראות הדין בפעילותה של העירייה.

הלשכה המשפטית מעניקה ייעוץ משפטי למועצת העירייה ולוועדותיה, לראש העיר ולסגניו, לחברי מועצת העירייה ולעובדי העירייה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה, לרבות תפקידיה כוועדה מקומית לתכנון ובניה, כרשות חינוך מקומית, וכו'. במסגרת פעילות זו מעניקה הלשכה המשפטית חוות דעת שמטרתן להבטיח פעילות תקינה וחוקית של העירייה בכל תחומי פעילותה, משתתפת בישיבות המועצה, משתתפת ככל הנדרש בישיבות של וועדות העירייה והפורומים השונים שלה, מנסחת את חוקי העזר של העירייה,  עורכת נהלי עירייה ומנחה בדבר אופן יישום סמכויותיה של העירייה, כך שהדבר יעשה בהתאם להוראות החוק וכללי המינהל התקין כפי שעוצבו בחוק ועל ידי פסיקת בתי המשפט.

עריכת מכרזים וחוזים

הלשכה המשפטית עורכת את מכרזי וחוזי העירייה, תוך התאמתם לדרישות הדין ולצרכי העירייה. העירייה לא תתקשר בהסכם בכתב, אלא לאחר שקיבלה חוות דעת בכתב של הלשכה משפטית המאשרת את ההתקשרות.

ייצוג בערכאות

הלשכה המשפטית מייצגת את העירייה ועובדיה בסכסוכים המשפטיים אליהם נקלעת העירייה בתביעות מול ספקים, קבלנים, נותני שירותים, תושבים, משרדי ממשלה, בעלי נכסים בעיר, חייבים, וכל אדם או גוף אחר, תביעות הנידונות בערכות השונות - בתי המשפט האזרחיים (שלום, מחוזי ועליון), בתי המשפט המינהליים, בג"צ, בתי הדין לעבודה, ועדות ערר, בית הדין למשמעת, בוררויות, והליכי גישור.

תביעה עירונית

הלשכה משפטית מהווה את התביעה העירונית המגישה כתבי אישום ומופיעה בבתי המשפט בעבירות על חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, חוק שמירת הניקיון, החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, חוק לימוד חובה, חוק המים, חוקי העזר העירוניים וחוקים נוספים בעלי אופי מוניציפאלי אשר בתחום סמכותה והכל מכוח הסמכות שהוענקה לעורכות הדין בלשכה המשפטית על ידי היועץ המשפטי לממשלה. התביעה העירונית מגישה כתבי אישום בהתבסס על דו"חות המגיעים ממחלקות העירייה השונות ובמקרים מסוימים גם ממשטרת ישראל. הסמכות לביטול דוחות חנייה נתונה אף היא ללשכה המשפטית, וזאת מכוח אותה הסמכה של היועץ המשפטי לממשלה

פרטי התקשרות

שעות קבלת קהל בלשכה המשפטית:

יום ב' בין השעות 9:30 - 12:00 בכפוף לתיאום טלפוני מראש

יום ד' בין השעות 15:00-17:00 בכפוף לתיאום טלפוני מראש

טל' לתיאום פגישה: 04-9578823

 

הלשכה המשפטית תהיה סגורה עקב פגרה מתאריך 12.8.2022 עד לתאריך 20.8.2022 לא יהיה מענה במייל, טלפונים וקהלת קהל.

 

טבלת אנשי קשר - הלשכה המשפטית
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עו"ד ענבר בן סימון יועצת משפטית 04-9578823 [email protected]
עו"ד נידאא אבו האשם​ סגנית יועצת משפטית 04-9578823 [email protected]
עתליה תמיר מנהלת לשכת יועמ"ש 04-9578823 [email protected]