כתב הצהרה והתחייבות להורים פרודים/גרושים בלבד!

לצורכי רישום /העברה / וביטול רישום הילדים ובתי הספר

1. 

שם פרטי ושם ומשפחה

עורך/ת כתב הצהרה והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי (חובה) שדה חובה

 

הקטין להלן במסגרת (חובה) שדה חובה

 

 

 

 
2.

כתובת ההורה הנוסף הינה (חובה) שדה חובה

 
3.
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי (חובה) שדה חובה
 
4.
הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זו נכון. ידוע לי כי אם ימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית העירייה לבטל / לשנות את הרישום / העברה.
 
5.
הנני מתחייב/ת להודיע לאגף חינוך על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה לאלתר.
אם ימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי, רשאית העירייה לבטל / לשנות את הרישום / ביטול הרישום / העברה.
 

שם פרטי ושם משפחה

Browser not supported

שם פרטי ושם משפחה

Browser not supported