טופס הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי

- נתונים אלו ניתן להעתיק משובר הארנונה.

- הריני נותן בזאת הוראה לחייב את כרטיס האשראי המופיע מטה בסכומים ובמועדים שיקבעו לנו. בהתאם לחיובים שיונפקו ע"י עיריית מעלות תרשיחא הריני מצהיר שידוע לי כי:

- חיוב חשבוני בבנק יבוצע עפ"י ההסדר שלי עם חברת האשראי.

- חיוב כרטיס האשראי שברשותי יתבצע כל עוד הכרטיס הינו בתוקף ואין התנגדות של חברת אשראי לביצוע התשלום.

- כל חיוב שיעשה בהתאם להרשאה זו ייחשב כנעשה בידיעתי המלאה.

- ידוע לי כי ניתנת האפשרות לבטל הוראה זו ע"י העברת הודעה בכתב אל עיריית מעלות תרשיחא וכי הודעתי תיכנס לתוקף בתוך 30 ימי עבודה מעת קבלתה על ידי העירייה.

 

 

Browser not supported