מכרז פומבי 12/2020 ביה"ס באר חיים - הוספת 8 כיתות - מעלות 2020

מס מכרז:12/2020
מועד סופי להגשה:21/09/2020
קטגוריה:מכרזים

רשימת מסמכי המכרז:

 1. הזמנה להגשת הצעות – הוראות ותנאים
 2. הצעת הקבלן
 3. מבוא ותנאים  מיוחדים לחוזה
 4. תנאי החוזה הכללים
 5. נוסח מפרט בדיקות
 6. נוסח ערבות לביצוע החוזה
 7. נוסח ערבות בדק
 8. נוסח תעודת גמר (עם סיום הפרויקט)
 9. נוסח תעודת סיום (עם השלמת מסירת תקופת הבדק)
 10. ביטוח
 11. נוסח טופס העדר תביעות
 12. מפרט טכני מיוחד
 13. כתב כמויות
 14. רשימת התכניות
 15. תכניות​

 • תאריך אחרון למסירה (יש לבצע במסירה ידנית בלבד)  21.09.2020 עד לשעה 13:00. 
 • תאריך לסיור קבלנים באת�� העבודה - השתתפות חובה - 10.9.2020  בשעה _10:00.
  הסיור יצא מלובי העירייה, אשר ברחוב בן גוריון 1 מעלות-תרשיחא.
 • שאלות בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך ותנאיו ניתן לפנות בכתב בלבד פקס:  04-9536737.
  שאלות הבהרה יופנו כאמור בתוך 8 ימים ממועד סיור הקבלנים.