מכרז אספקת ציוד כדורגל - מכרז פומבי 09/2020

מס מכרז:09/2020
מועד סופי להגשה:09/07/2020
קטגוריה:מכרזים

שאלות הבהרה – ניתן להגיש  עד ה-02.07.2020 בשעה 15:00
למייל
sport-1@maltar.co.il

מועד אחרון – 09/07/2020 עד השעה 13:00


דרישת המכרז - על המשתתף להיות בעל ניסיון עצמי קודם מוכח של שלוש שנים שקדמו ליום 
הגשת ההצעה בהליך באספקת ציוד כדורגל דוגמת הציוד הנדרש במסמכי ההליך.

על המשתתף לצרף להצעתו המלצות בכתב המאשרות קיומו של הניסיון.


על המשתתף לצרף להצעתו אישורים מתאימים

 

פרטים במחלקת – מדור הספורט מר עידן כפיר – 04-646966