לשכת מבקר העירייה

מינהל: כללי

שעות קבלת קהל:

ימי ראשון ורביעי 16:00-18:00

פרטי התקשרות

שם ​ תפקיד​ טל'​ מייל​
אלכס קורנייב​ מבקר העירייה​ ​04-9578804 auditor@maltar.co.il
ויקה זכרביץ' מזכירת המבקר​  ​04-9578882 auditor@maltar.co.il
 

מידע כללי:

 מר אלכס קורנייב מכהן כמבקר העירייה החל משנת 1998. בנוסף לתפקיד המבקר, מבצע תפקיד של ממונה על תלונות הציבור.   
  

  תפקידי המבקר:

  • לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה -1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
  • לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק את דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
  • הביקורת תעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי ביותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת ייקרא "גוף עירוני מבוקר".
 
תפקידי המבקר (תיקון: תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשנ"ה, תשס"ב) פקודת העיריות (נוסח חדש)
 

טיפול בתלונות הציבור:

בעירייה מופעלת מערכת מסודרת לטיפול בפניות התושבים. תושב אשר לא זכה לטיפול הולם בפנייתו לגורמי העירייה, רשאי לפנות למבקר העירייה, שהוא גם ממונה על תלונות הציבור.
 

לצורך פניות התושבים, לשכת המבקר מפעילה ערוצי תקשורת שונים ומגוונים:

  • פניות בכתב לכתובת: לשכת מבקר העירייה, רח' בן גוריון 1.
  • פקס: 04-9578779
  • מייל: auditor@maltar.co.il
  • פני��ת אישיות במסגרת קבלת קהל: בימי א' בין השעות 08:30-12:00 וכן בימי ד' בין השעות 16:00-18:00. על מנת להיפגש עם מבקר העירייה, יש לתאם מועד מראש.

 
מטרת תפקידו של הממונה על תלונות הציבור הינה להעלות את רמת השירות שנותנת העירייה לתושבי העיר ולהבטיח התייחסות יעילה ומעשית של כל עובדי העירייה לפניות התושבים.