מאגר יועצים

תאריך 05/12/2018
הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר היועצים
של עיריית מעלות תרשיחא

עיריית מעלות תרשיחא מזמינה בזאת יועצים, אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים, כמפורט במסמך המצורף.

יש למלא את הבקשה להיכלל במאגר היועצים ולהגישה בצירוף המסמכים הנדרשים עד ליום 31.1.19 בשעה 12:00. את הבקשה והמסמכים המצורפים יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח את הקובץ ישירות דרך אתר האינטרנט של העירייה או באמצעות דוא"ל:
adviser-1@maltar.co.il
על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים.